Regulamin pracy – to warto wiedzieć

Strona główna Blog Regulamin pracy – to warto wiedzieć
  2019-06-18 00:00:00 Aktualizacja: 2019-06-18 13:09:30

Regulamin pracy to jeden z najważniejszych dokumentów w firmie. Zobacz, co powinieneś wiedzieć, by skonstruować dobry regulamin pracy.

Dokument zwany regulaminem pracy zawiera ogólne zasady obowiązujące w danym zakładzie pracy. Zapoznać się z nim musi każda osoba, która zawiera umowę o pracę. Obowiązek sporządzenia takiego regulaminu ciąży na przedsiębiorcach, którzy zatrudniają co najmniej 20 osób. Mniejsze firmy również mogą sporządzić regulamin, ale nie musi mieć on formy odrębnego dokumentu. Jakkolwiek by nie było, obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie zapisów regulaminu.

Co powinien zawierać regulamin pracy?

Zawartość regulaminu zakładu pracy określa art. 104 Kodeksu pracy. Powinny się w nim znaleźć następujące kwestie:

  • organizacja czau pracy,
  • warunki przebywania na terenie zakładu,
  • wyposażenie pracowników w narzędzia niezbędne do wykonywania obowiązków,
  • okres rozliczenia oraz terminy wypłaty wynagrodzenia,
  • zasady BHP,
  • sposób informowania o nieobecności,
  • kary za naruszenie przepisów i niewywiązywanie się z obowiązków ciążących na pracowniku,
  • wykaz stanowisk dozwolonych dla młodocianych pracowników.

Rola związków zawodowych

Zapisy regulaminu powinny być konsultowane ze związkiem zawodowym, jeśli taki działa w przedsiębiorstwie. Może on odmówić akceptacji dokumentu w proponowanej formie. W takiej sytuacji związek ma 30 dni na ustalenie wraz z przedsiębiorcą nowego regulaminu. Jeśli w ciągu tego czasu nowe zapisy regulaminu nie zostaną ustalone, przedsiębiorca może sam zredagować ostateczną treść dokumentu.

Zmiany w regulaminie

Zmian w obowiązującym regulaminie dokonuje pracodawca w porozumieniu ze związkiem zawodowym, jeśli taki funkcjonuje w firmie.  W przypadku braku zgody związku obowiązują takie same zasady, jak podczas ustalania zapisów pierwotnej wersji regulaminu. 

Modyfikacje wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od momentu przekazania aktualizacji regulaminu do zapoznania się przez pracowników. Ponieważ dokument ten zawiera wyłącznie kwestie organizacyjne, z reguły nie ma potrzeby aktualizacji umów pracowniczych.

Podstawa regulaminu

Podstawę regulaminu zawsze powinien stanowić Kodeks Pracy. Zapisy regulaminu nie mogą być mniej korzystne niż te, wynikające z Kodeksu. Jeśli będzie inaczej, regulamin zakładu pracy będzie nieważny.